Organització

Tal i com es defineix en els estatuts de l'associació, els òrgans de govern d'aquesta són:

L'Assemblea General

Integrada per tots els socis, es reuneix com a mínim una vegada a l'any i, entre d'altres coses, aprova si procedeix els comptes de l'associació, les possibles modificacions dels estatuts, i elegeix els membres de la Junta Directiva.

La Junta Directiva

Òrgan de govern elegit per l'Assemblea General i que consta com a mínim de President, Secretari, Tresorer i vocal. La primera Junta directiva fou formada per en Francesc Genové en el càrrec de President, l'Eduard Fabra de Vicepresident, en Josep Ma Fàbrega de Secretari, l'Emili Colomer de Tresorer, i com a vocals, en Rafael Carreras, Xavier Drudis, Sergi Fernández, Leopold Palomo, Lluís Pérez i Miquel Chicano.

Des de juny de 2020, la junta està formada per: